Структура предузећа

Пословно име под којим предузеће послује је:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УСЛУГА“ ОЏАЦИ, ЈКП УСЛУГА ОЏАЦИ          

Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци, Железничка 45 је уписан у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 77255/2005 ОД 08.07.2005.године, са матичним бројем 08063753 и послује са пореским идентификационим бројем 101429529

ЈКП  Услуга Оџаци је основано 28.10.1965. Решењем Скупштине општине Оџаци број 05-8144/1-65

Основни подаци

Правна форма: Јавно предузеће

Седиште: Железничка 45, Оџаци

Број текућег рачуна: 310-1099-20

Оснивач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Заступник: Милорад Станишић

Функција у привредном субјекту: Директор

Телефон: 0255742163

e-mail: uslugajkp@mts.rs 

Основна делатност предузећа

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

38.11 Сакупљање отпада који није опасан

37.00 Уклањање отпадних вода

Остале делатности које су у функцији основне делатности предузећа одређене су Статутом предузећа.